Výroční zpráva 2016

06.03.2017 21:16


SPOLEK
PRO MUZEUM
Výroční
zpráva


2016
Krumvíř
213, 691 73


promuzeum@email.cz


www.promuzeum.cz


Facebook:
Spolek pro muzeum


Obsah:


Úvod: Zřízení
muzea č.p. 213, postup oprav

  1. Realizované
   akce v roce 2016


  2. Členská
   základna


  3. Plán
   akcí 2017


  4. Spolupráce
   s ostatními subjekty


  5. Granty
   a dotace
Závěr
         

Výroční zprávu zpracovala Mgr. Věra Colledani


Výroční
zpráva byla schválena na výroční členské schůzi dne: 30.ledna
2017

Úvod:


Občanské
sdružení
SPOLEK
PRO MUZEUM
vzniklo
14.srpna
2009
jako nepolitické sdružení, které si ve svých cílech stanovilo
především zřízení stálého muzea v Krumvíři.


V roce
2012
byl OÚ zakoupen rodinný dům  č.p. 213. Na základě vzájemného
jednání o odkoupení popř. pronájmu výše zmíněného domu byla
sestavována Kupní smlouva i Smlouva o dlouhodobém pronájmu.
V dubnu
2013
jsme po jednání s právníky zastupujícími 
SPOLEK
PRO MUZEUM
(dále SPM),
OÚ i MK ČR dospěli ke vzájemné dohodě o odkoupení budovy za
symbolickou částku 1000,- Kč. V případě ukončení
činnosti muzea byly stanoveny podmínky vrácení investované sumy
450 000,- Kč za nákup budovy zpět OÚ.
Prvotní
záležitostí SPM bylo zapsání domu jako nebytových prostor
s účelem využití - muzeum. Pro účely změny užití
budovy musely být vykonány tyto následné práce:  • zpracován
  zákres domu (pasport),


 • instalace
  hromosvodů,
 • revize
  a částečná reinstalace el.rozvodů
 • instalace
  detektorů kouře
 • instalace
  hasičského přístrojeMuzeum
je tedy od dubna
2013
v majetku SPM, účel budovy byl změněn téhož roku v září.


Při
drobných stavebních opravách budovy bylo odstraněno plynové
vytápění  a nahrazeno el. temperovacími panely.


Dále
byl opraven havarijní stav sklepa, který se plánuje využívat
především jako expozice  domácí výroby vína.
V
roce
2014
byly odstraněny betonové a cementové omítky zdí především z
čelní zdi a zdech v hlavní chodbě.


Proběhla
sanace zahrady a dvora ( nové schody, opěrné zdi, chodníky v
zahradě, odstranění náletových rostlin podél zdí sousedících
se zahradou i dvorem muzea,  rekultivace kompostéru, odborné
ošetření stávajících ovocných stromů i výsadba bylinkové
zahrádky, která bude sloužit k výukovým účelům, úprava
hnojiště).


Byla
započata oprava nové expozice (v souladu s pdmínkami památkové
péče : na sucho dlážděná podlaha) - Stařova kolářská a
stolařská dílna.


V
souvistlosti s opravami budovy bylo zahájeno jednání ohledně
zapsání stavby do seznamu chráněných památek a to především
z důvodu dochované unikátní hliněné technologie použité při
výstavbě domu.


Této
žádosti bylo Ministerstvem kultury vyhověno.


Okamžitě
byla navázána spolupráce s NPÚ v Brně a odborem památkové péče
v obci s rozšířenou pravomocí v Hustopečích u Brna.


Pro
účely pořádání divadelních představení na mlatě byly
prostory vyklizeny a zebezpečeny tak, aby v nich pořádané akce
probíhaly dle bezpečnostních pravidel a to především instalací
nových regálů pro depozit.
V
roce
2015
jsme začali  s opravou sýpky - dozdili se chybějící části
opěrných zdí pod krovem, instalovala se cihlová podlaha,
vyspravili se obvodové zdi, aplikovala se hliněná omítka s
vápennými nátěry a pačokem ze sazí jako podrovnávka. Dřevěné
části sýpky byly opatřeny novými ochrannými nátěry.


Dále
se opravila čelní venkovní kuchyňská zeď.


V
průběhu roku se instalovaly nové elektrické rozvody, opravila se
původní hliněno plevová fasáda domu, ze všech místností se
odstranily cementové vysprávky omítek a zdí, vybouraly se
betonové podlahy z přední místnosti, chodby a komory. Do vápenné
malty se instalovala nová dlažba.


Ve
dvoře byla postavena šopa, která chrání venkovní exponáty. Z
velké části byly v místnostech aplikovány původní hliněné
omítky. Zazdili jsme spojovací dveře mezi kuchní a přední
místností. Vznikla tak atika, která umožní zvěčení výstavního
prostoru v obou místnostech.


Byla
definitivně vyklizena kůlna na dvoře, ve které po zateplení
vznikne kuchyňka - sklad
V
roce
2016 se
díky získaným dotacím realizovala finální oprava fasády včetně
okrasných šambrán a dřevěných parapetů. Renovací prošly
všechny dveře i okna. V místnosti "u stařečka" byla
instalována dřevěná podlaha, byly zrestaurovány všechny dřevěné
stropy, opraven centrální komín tak, aby mohl být zcela využíván,
dokončily se opravy hliněnoplevových vnitřních omítek.
Místnosti byly upraveny tak, aby již trvale sloužily jako stálé
expozice. Započalo se s úpravou šopy - kuchyňky, s vyklízením
mlatu a jeho transformací na víceúčelovou činnost,  z kolářské
dílny byl zřízen prozatimní sepozit.
Ad
1.  REALIZOVANÉ AKCE


Budova muzea
byla od podzimu 2015 vzhledem k probíhajícím opravám uzavřena až
do srpna 2016.


        I.
Muzejní tábor příměstského typu • ve
  spolupráci se ZŠ Klobouky u Brna se konal za podpory Jihomoravské
  komunitní nadace týdenní tábor "Vůně starých řemesel"


II.
Namaluj ornament - zapojili jsme se do celostátní happeningové
akce opět se ZŠ Klobouky u Brna

III.
Líčení fasády - se členy Spolku pro muzeum

IV.
Natáčení s ČT - Náš venkov

V.
Slavnostní otevření muzea a představení nově vzniklých stálých
expozic

VI.
Turkyňobraní

VII.
Perníky

VIII.
Adventní dílny  ( ozdoby ze sušeného těsta, vánoční lampičky)

IX.
Účast na Rozsvěcení vánočního stromu u KD

X.
Přednáška pro FF katedru historie (Historická dílna)

XI.
Program pro školy a zájmové skuúiny dětí ( DFS Potůček z
Hovoran)

XII.
Účast na konferenci "Živý folklor"

XIII.
Focení kalendáře pro chasu z Bohumělic

XIV.
Natáčení spotu pro KBS


Depozit

V roce
2016 se naše sbírky opět obohatily o další exponáty. Šlo
především o zcela funkční historická kamna,  vybavení
domácnosti, oblečení a nábytek.Ad
2.  ČLENSKÁ ZÁKLADNA


V
současné době se členská základna ustálila.


Spolek
byl v listopadu 2016 zapsán do rejstříku spolků u Krajského sudu
v Brně.


Na
muzeu pracuje správce v rámci zaměstnávání lidí s tělesným
postižením a osoba vykonávající Obecně prospěšné práce.
Ad
3. Plán akcí na rok 2017
 1. Dokončení oprav mlatu a
  dvora 2. 2. dubna - Velikonoce na
  chalupě 3. v průběhu KBS výstava
  regionálních profesionálních i amatérských výtvarníků
  (Osako, Demela, Malatincová, Adámková) 4. Muzejní tábor příměstského
  typu 5. Výstavy: "Od chlapečka po
  stařečka", Vánoční výstava 6. Restaurování sbírky
  ženských kordulí 7. Programy pro školy 8. Výtvarné dílny ( hlavně v
  adventu) 9. TURKYŇOBRANÍ  10.
Namaluj ornament a Dáme kroj


Ad
4. Spolupráce s ostatními subjekty i s jednotlivci
Nejbližším
partnerem a spolupracovníkem
SPM
byl  i v roce 201ž OÚ Krumvíř zastoupená panem starostou
Jaroslavem Komosným


Mužský
pěvecký sbor


NPÚ
v Brně


ÚLK
Strážnice


Jihomoravská
komunitní nadace


Tradice
Zuzany Osako


Programová
rada KBS
Ad
5.
Granty
a dotaceKrumvíř - úspěšně


Ministerstvo
kultury - úspěšně


Jihomoravská
komunitní nadace - úspěšně


Jihomoravský
krajský úřad - úspěšně


Preciosa
- neúspěšně


ČEZ
- neúspěšně
Finanční
dary:


Pavlína
Bezúšková


Pavel
Colledani


Petrometal


Závěr:


Cíl,
který si
SPM
vytýčil se přiblížil,
nicméně do celkové spokojenosti zbývá ještě mnoho.  O to
usilovněji na něm budeme pracovat.


Na
členských schůzích byl jasně vytýčen směr dalšího rozvoje
SPM - věnovat se budování muzea, připravovat akce pro děti i
dospělé především v areálu muzea, zřídit jednoduché prostory
pro divadlo na mlatě. A opravit omítky na dvoře včetně okapových
chodníků. Dále provozovat výukové akce pro děti, postupně
zadávat restaurování dalších vzácných krojových součástí z
depozitu muzea.